โปรแกรมทัวร์บรูไน แพ็คเก็จเที่ยวบรูไน 3วัน 2คืน 16,500 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม ท่องเทียวบรูไนราคาประหยัด ทัวร์บรูไนราคาถูก | www.zopostza.com 

โปรแกรมทัวร์บรูไน แพ็คเก็จเที่ยวบรูไน 3วัน 2คืน 16,500 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม ท่องเทียวบรูไนราคาประหยัด ทัวร์บรูไนราคาถูก

ลงประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559 อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2559 09:08:18 น. เข้าชม 191 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

http://www.ทัวร์บรูไน.com/

 

ทัวร์บรูไน 3วัน 2คืน  โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI

วันที่1 กรุงเทพ – บรูไน – ตลาดการ์ดงไนท์มาเก็ต

11.30 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น4 ประตู9 เคาร์เตอร์ u เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน โดยมีทีมงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประตูบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทียวบินที่ BI514 ใช้เวาเดินทางประมาณ 2 ชม. 45 นาที

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินบรูไน

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตราคาร หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาด กาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก The Centerpoint Hotel ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องล่ะ 2ท่าน)

 

วันที่2 Tamu Market – หมู่บ้านกลางน้ำ – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ์ Malay Technoloqy – ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นชม Tamu Market นำท่านชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer เป็นสถามนที่ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไน ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน จากนั้นนำท่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาเสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระอง์ของ สมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล บริเวณด้านหน้าของมัสยิด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับ

กลางวัน  บริการอาหารการวัน ณ ภัตราคารหลังจากนั้นนำท่านชม พิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ.1984 พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามประจำปี คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการถือศีลอด

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตราคารหลังอาหารนำท่านชม การแสดงน้ำพุเต้นระบำ ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดำน้ำ 20,000แกลลอนต่อนาทีส่งแรงดันให้เกิดน้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร พร้อมกับชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก The Centerpoint Hotel ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องล่ะ 2ท่าน)

 

วันที่3 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณ์ Islamic Gallery – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – ช้อปปิ้งยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ – บรูไน – กรุงเทพ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahสร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำ แห่งนี้เป็งมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 นำท่านชม พิพิธภัณ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia  มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีกรรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย หลังจากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ่งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

18.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัลบรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ สถานการณ์ โอกาส และความเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นโดยจะยึดความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก

 

**อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และท่านต้องชำระเพิ่มเติมในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บภาษี

-          ค่าที่พัก 2คืน ห้องล่ะ 2ท่าน

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ

-          หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านล่ะ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามภรมธรรม์)

-          สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านล่ะ 20 กก.

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

เมก้าสล็อต

(โฆษณาฟรี กระบี่) - อื่นๆโฆษณา 7 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ห้องพัก ห้องพักให้เช่า ห้องเช่า หอพัก บางบัวทอง เซนทรัล เวสต์เกต หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง6

(โฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ห้องพัก 22 ก.พ. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 372 ครั้ง

ภาพระบายสีตามตัวเลข,Paint by numbers ,รูประบายสีตามตัวเลข ,DIY ,Painting by Number ,ภาพตกแต่งบ้าน ,Paint ,number ,ภาพระบายสี ,ภาพ ,ตัวเลข

(Thailand) - หัตถกรรม ของที่ระลึกงานหัตกรรม 14 มี.ค. 2563

ราคา 599 บาท

เข้าชม 8 ครั้ง

MF3 Stem Cell ต่อต้านริ้วรอย ชลอวัย ฟื้นฟูเซลล์ผิวพรรณ ให้ขาวกระจ่างใส

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 7 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

(Thailand) - Discounts, Promotion & News Updateส่วนลด/Discounts 7 เม.ย. 2563

เข้าชม 0 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 16 มี.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 16 มี.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับเครื่องประดับ 16 มี.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

STACKER HAND LIFT แฮนด์ลิฟท์ สแตกเกอร์ รถยก อะไหล่ ล้อ ซ่อม ขาย

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 15 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 384 ครั้ง

รับซ่อมเตาอบไฟฟ้าแก๊ส เตาอบแบบสายพาน เตาแก๊สจีน ฝรั่ง เตาอบพิซซ่า เตาทอดไฟฟ้า แก๊ส เตาย่างแบบซาลามานเดอร์ อ่างอุ่นอาหาร เครื่องอบผ้าไฟฟ้า แก๊ส เครื่องล้างจาน

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 10 ก.ค. 2560

ราคา 3,500 บาท

เข้าชม 343 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 16,500 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : หนิง
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 29 ส.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ย. 2559 09:08:18 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 024290554 0833086327 0863089035
  • Email : sm789@hotmail.com